ค้นหา

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สรุปเจาะเกราะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.'58)

ติวสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.2558) ติวสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.2558)คอร์สติวสรุปเจาะเกราะข้อสอบ


นักเรียนนายสิบตำรวจ


(นสต. 58-สอบ 15 มี.ค.2558)

เฉือน ตัด เด็ดขาด กับการติวเข้มสุดๆ

วันที่ 7-14 มี.ค. 58 (รวม 8 วัน) เวลา 09.30-18.00 น. หรือจบ

1) กรณีเข้าแคมป์ (เรียนและพักที่สถาบัน อาหาร 3 มื้อ)

เพียง10,000บาท

2) กรณีไป-กลับ (อาหารเช้า- กลางวัน)

อัตราค่าติว. 6,000บาท


*****กรณึพักที่สถาบันเป็นรายคืนคืนละ150บาท***

สถานที่บรรยาย สถาบัน ACT GROUP ใกล้ตลาดน้ำขวัญเรียม รามตำแหง- มีนบุรี โทร. 089-816-7804, 081-445-1423ติวสอบปลัดอำเภอ'58

ติวสอบปลัดอำเภอ'58 ติวสอบปลัดอำเภอ’58


เปิดทางนักสู้ นักปกครองที่ยิ่งใหญ่


ปลัดอำเภอ’58


เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ระดับ 3,4)


ผ่านการกลั่นกรองจากสุดยอดทีมงานผู้บรรยายที่ผลงานประจักษ์ชัดล่าสุด สำหรับผู้ที่ผ่านภาค ก. กพ.  มาแล้ว แล้วมาติวเฉพาะภาค ข. สอบผ่าน 100% (ทุกคน) ตรวจสอบได้เสมอในรุ่นนั้นมีสอบไม่ผ่านกรณีที่มาติวทั้ง ภาค ก. และ ข. ในเวลาเดียวกันเกือบทั้งหมดผ่านภาค ก. แต่ตกภาค ข. ทำให้เห็นชัดเจนว่าการสอบปลัดอำเภอแต่ละครั้งการผ่านภาค ก. มาก่อนย่อมได้เปรียบ

สำหรับปี 2558 นี้ รับสมัครเฉพาะผู้ผ่านภาค ก. กพ. แล้ว เรามั่นใจสุดชีวิต


DVD  act 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    (30 คะแนน)

–  ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

–  ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ของประเทศไทยและต่างประเทศ

–  ควมรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชากรทาง

ปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับ

งานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ

–  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ชุดละ  2,200 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 1,980 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,090 บาท

DVD act 2 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง  (70 คะแนน)

–  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

–  การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน

–  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

–  ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

–  ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าหน้าที่ของกรมการปกครอง และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน


ชุดละ  2,200 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 1,980 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,090 บาท

DVD  act  3  ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการพูด อ่าน และเขียน (50 คะแนน)


ชุดละ  2,200 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 1,980 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,090 บาท

DVD  act  4  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ (50 คะแนน)


ชุดละ  2,200 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 1,980 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,090 บาท

 สั่งซื้อคราวเดียวกัน 2 ชุด จากเดิม 4,400  เหลือ 4,200 บาท
สั่งซื้อคราวเดียวกัน 3 ชุด จากเดิม 6,600 เหลือ 6,100
สั่งซื้อครบชุด พร้อมสอบรอตัดชุดปลัดอำเภอ  เพียง 7,800 บาท
**กรณีสั่งซื้อชุดเดียว แล้วสั่งซื้อเพิ่มชุดต่อไปคนละครั้งไม่ได้ส่วนลด เช่น
สั่งซื้อ act 1  แล้วติดใจอยากสั่งซื้อ act 2 แต่เป็นการสั่งซื้อคนละครั้งกันไม่ได้ส่วนลด
คอร์สติวเข้ม
เจาะฐานข้อสอบ ผู้บรรยายประกอบด้วย


1.  อ.กษิระ  อ.วันนรัตน์  และทีมปลัด นักกฎหมาย

รับผิดชอบส่วนที่ 1,2,4

2.  อ.วันนรัตน์  อ.นารา  อ.สุวัตร์

รับผิดชอบการบรรยายภาษาอังกฤษ


คอร์สปกติ เริ่มติว……มีนาคม – สอบ


เนื้อหาส่วนที่ 1  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  (30 คะแนน)

เนื้อหาส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจกรมการปกครอง  (70 คะแนน)

เนื้อหาส่วนที่ 3  ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ  (50 คะแนน)

เนื้อหาส่วนที่ 4  ความรู้ด้านแผน แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ การติดตามประเมินผล และบริหารจัดการ


เสาร์   09.00 – 12.00  น.  บรรยายส่วนที่  2

13.00 – 17.00  น.  บรรยายส่วนที่  2

18.30 – 20.00   น.  บรรยายส่วนที่  4

อาทิตย์  09.00 – 12.00  น.  บรรยายส่วนที่  1

13.00 – 17.00  น.  บรรยายส่วนที่  3

**เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


คอร์สปกติ ยิงยาวถึงสอบ


กลุ่ม 1  คอร์สปกติ เริ่ม เสาร์ที่ 14 มีนาคม 58  ติวจนถึงเมษายน 58 หยุดสงกรานต์และมาเข้าติวเตรียมความพร้อมทบทวนในคอร์เร่งรัดฟรี

อัตราค่าติว  10,000 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง  9,000 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง  9,500 บาท

**กรณีต้องการ DVD เพิ่ม ได้ส่วนลด 50 %  จากราคาครบชุด


กลุ่ม 2  เริ่ม  21 มีนาคม 58 ติวถึง เมษายน 58


คอร์สเร่งรัดก่อนสอบ


เรียน ศุกร์  1 พ.ค. 58   เวลา  8.30 – 21.00 น.(วันวิสาฆบูชา)

เสาร์  2  พ.ค. 58  เวลา  8.30 – 21.00 น.

อาทิตย์  3  พ.ค. 58  เวลา 8.30 – 21.00 น.       จันทร์   4  พ.ค. 58  เวลา  8.30 – 21.00 น.

อังคาร  5  พ.ค. 58  เวลา  8.30 – 21.00 น.  (วันฉัตรมงคล)

*****หรือจบเนื้อหา


อัตราค่าติว  6,500 บาท  รับฟรี DVD  ภาษาอังกฤษ เอาไว้ทบทวนเพราะเราเป็นห่วงท่านมาก
ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 5,850 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 6,125 บาท
**กรณีไม่สะดวกเรื่องที่พัก สามารถติดต่อพักที่ Act group  คืนละ 150 บาท** :idea: คำแนะนำ!! ถ้าท่านมีกำลังซื้อพอ

สมัครคอร์สติวสด 10,000 บาท ได้ DVD มูลค่า 8,800 บาท

และได้เข้าคอร์ส เร่งรัด มูลค่า  6,500 บาท แต่บทสรุป ชำระเพียง 13,900 บาท คือลงทุนครั้งเดียวกับเส้นทางนี้

ท่านจะลงทุนเพิ่มแต่เพียงค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น แต่เส้นทางเป็นนักปกครองซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไต่เต้าไปสู่ผู้บริหารระดับสูง ไม่แพงเลย ใช่ไหมครับนาย ))))))วิธีสั่งซื้อ   

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**

สอบถามรายละเอียด

โทร  089-8167804, 081-445-1423, 084-664-6543คอร์สติวสรุป&DVD สอบ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สอบ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สอบ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


สตง.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


รับ  24 ก.พ. 58 – 17 มี.ค. 58

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ  3 เม.ย. 58

ต้องผ่าน ภาค ก.  กพ. แล้ว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง 1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)  รับ 100 อัตรา  จบ ป.ตรี บัญชี

ตำแหน่ง 2.  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (รับ 2 อัตรา)  จบ ป.ตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง 3.  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (รับ 4 อัตรา )  จบ ป.ตรี นิติศาสตร์


คอร์สไปรษณีย์  รูปแบบ DVD


บรรยายตามเนื้อหาหลักสูตรการสอบและเพิ่มเติมจากประสบการณ์คณาจารย์ Act group

DVD  ตำแหน่ง 1  ครบชุด  5,000 บาท

DVD  ตำแหน่ง 2  ครบชุด 3,500 บาท

DVD  ตำแหน่ง 3  ครบชุด 3,500 บาท

**ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง  (5,000 – 10% = 4,500 บาท) (3,500 – 10% = 3,150 บาท)

**ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง  (5,000 – 5% = 4,750 บาท) (3,500 – 5% = 3,325 บาท)


คอร์สติวสรุปเจาะเกราะข้อสอบ


เปิดติวในวิชาดังต่อไปนี้

1.  การสอบบัญชี

2.  หลักการบัญชี

3.  ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับสอบบัญชี

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

5.  ระเบียบพัสดุ

6.  ระเบียบพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์

***สำหรับวัน เวลา อย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้ โปรดติดตามทางเวบไซต์***


หัวข้อ 1 – 3  อัตราค่าติว  6,000 บาท

หัวข้อ 4 – 5 อัตราค่าติว  2,500 บาทศิษย์เก่าลด 10%  = ชำระเพียง (6,000 – 10% = 5,400) (2,500 – 10% = 2,250)

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5% ชำระเพียง (6,000 – 5% = 5,700) (2,500 – 5% = 2,375)


วิธีสั่งซื้อ 

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล 3  เลขที่บัญชี 869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 404-406-8802 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี 262-129-8177 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407 ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ ATM ไปถ่าย   เอกสาร A4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867 หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**

สอบถามรายละเอียด

โทร  089-8167804, 081-445-1423, 084-664-6543คอร์สติวสอบ กรมธนารักษ์ "นักประเมินทรัพย์สินปฏิบัติการ"

ติวสอบ กรมธนารักษ์ ติวสอบ กรมธนารักษ์


คอร์สติวเข้ม กรมธนารักษ์


รับสมัคร ตำแหน่งนักประเมินทรัพย์สินปฏิบัติการ

รับ  20 ก.พ. – 13 มี.ค. 58

ประกาศ  27 มี.ค. 58

คอร์สติวฟรี (ติวหัวข้อที่ 1,2,3)

***สนใจโทรมาลงชื่อจองด่วน*** (T. 081-4451423 , 089-8167804 , 084-6646543)

วัน เวลา อย่างไม่เป็นทางการ  17 มี.ค. 58 นี้   สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


คอร์สไปรษณีย์ รูปแบบ DVD พร้อมคู่มือประกอบการบรรยาย

ครบชุด  4,000 บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง 3,600 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5% ชำระเพียง 3,840 บาท

หลักสูตรสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน และการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

2.  ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุด และการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

3.  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของคณะ กรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

4.  ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น

5.  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น เช่น

–  กระบวนการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล

–  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน

–  หลักเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

–  วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินวิธีสั่งซื้อ   

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**

สอบถามรายละเอียด

โทร  089-8167804, 081-445-1423, 084-664-6543คอร์สเตรียมสอบ ท้องถิ่น 2558

ติวสอบท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ข. ติวสอบท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ข.


คอร์สเตรียม สอบ สถ.


(สอบท้องถิ่น รอบ 2 ปี 2558)


เนื่องจากกระแสข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นได้มีมาเป็นระยะๆ และมีลูกศิษย์แนะนำ บวกความต้องการ DVD ของแอ๊คกรุ๊ป จำนวนมาก แต่ปัญหาที่แอ๊คกรุ๊ป ลังเลคือจะเปิด ตำแหน่งอะไรกับอัตราที่เรียกบรรจุไปแล้ว

ผลการประชุมของคณาจารย์แอ๊คกรุ๊ปและทีมปลัด สรุปตำแหน่งที่น่าจะเปิดสอบมากที่สุด เนื่องจากหมดบัญชีและในรอบแรกอัตราการเรียกบรรจุสูงสุด ประกอบกับการสอบถามเพื่อนปลัดยังคงมีความต้องการอีกมากในแต่ละท้องถิ่น

ทางแอ๊คกรุ๊ป จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารชุดใหม่อัพเดทบวก DVD ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

(DVD ภาค ข.)

1.  การเงินและบัญชี

2.  ตรวจสอบภายใน

3.  พัสดุ

4. จัดเก็บรายได้

5.  ช่างโยธา, นายช่างโยธา ,วิศวกรโยธา

6.  ส่งเสริมสุขภาพ

7.  สาธารณสุข

8.  นักวิชาการศึกษา

9.  ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย1

10.  นักวิชาการเกษตร


ซึ่ง แอ๊คกรุ๊ปมั่นใจว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการเปิดสอบในครั้งนี้จึงเริ่ม ดำเนินการผลิตและจัดทำเอกสาร + DVD โดยโปรแกรมการผลิตคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค. 58 นี้ ให้ท่านโทรแจ้งหรือสอบถามทางสำนักงานได้โดยตรง


ครบชุด ภาค ข.  เพียง  2,900 บาท

ศิษย์เก่าลด 10% ชำระเพียง  2,610 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,755 บาท

สำหรับภาค ก.


ทาง แอ๊คกรุ๊ป แนะนำว่าเชิญชมดูฟรีในยูทูปหรือถ้ากังวลใจสั่งซื้อชุดเก่าไปดูก็ยังได้เพราะ ภาค ก. เรามั่นใจความแข็งแรงของผู้สอน ซึ่งปัจจุบันได้เสริมทัพเข้ามาอีกหลายท่าน โดย DVD ภาค ก. ได้จัดทำแล้วแต่เรารอประกาศเป็นทางการของเนื้อหาในส่วนกฎหมายให้ชัดเจนอีก ครั้ง ประกอบกับแว่ว ๆ มาว่าจะมีวิชาภาษาอังกฤษ ก็คงเป็นปัญหาหนักใจอีกวิชาหนึ่งตามนโยบาย AECครบชุด ภาค ก.  จองได้แต่เนิ่น ๆ เพียง ชุดละ  2,900 บาท

ไม่รวมภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ศิษย์เก่าลด 10% ชำระเพียง  2,610 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%  ชำระเพียง 2,755 บาท

**ซึ่งเราคาดว่าจะส่งต้นเดือน เมษายน ในส่วนวิชาความสามารถทั่วไป กับภาษาไทยไปล่วงหน้า

สุดท้ายการติวสัญจร แอ๊คกรุ๊ปคงปรากฎตารางในเดือน เมษายนนี้ ติดตามข่างทางเวบไซต์หรือ เฟสบุ๊ค มารซ่อนผ้า  อ.วันนรัตน์


วิธีสั่งซื้อ

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**

สอบถามรายละเอียด

โทร  089-8167804, 081-445-1423, 084-664-6543เจาะข้อสอบ ธกส. 2558

ติวสอบ ธ.ก.ส. ติวสอบ ธ.ก.ส.


โอกาสดีๆ กับการเจาะข้อสอบ
ธ.ก.ส. 2558


วันที่ 7-8 มีนาคม 2558 (รวม 2 วัน)
วันเสาร์ เวลา 09.00-19.00 น. หรือจบและ
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือจบ


บรรยายเจาะข้อสอบ ทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข.


1) วิชาความละเอียดแม่นยำ

2) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาตำแหน่งในส่วนที่ต้องสอบทั้ง2ตำแหน่ง

3) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป


– ความสามารถด้านตัวเลขสรุปเหตุผล+ภาษาไทย


อัตราค่าติว 1,900 บาท

สถานที่ติวสถาบัน ACT GROUP ใกล้วัดบางเพ็งใต้ มีนบุรี กทม. Tel 081-445-1423. 089-816-7804ร่วมรับสิทธิ การติว ธกส. ได้ฟรี!!!! กับเงื่อนไขสุดพิเศษ เพียงท่านยื่น Gift Aim*
*Gift Aim คือ โครงการสนับสนุนการจัดติว ธกส. ซึ่งทางบริษัท Aim high จำกัด มอบให้ทุกท่านฟรีในเดือนแห่งความรัก Valentine month เพียงแค่ เข้าเรียนรู้กระบวนการลงทุน-ทำ cash flow เพื่อไปประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เข้าอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)


กลุ่ม 1 วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 58 เวลา 09.00-17.00 น.

กลุ่ม 2 วันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 09.00-17.00 น.


*** เลือก 1 กลุ่ม***

สถานที่บรรยาย โรงแรมแม่น้ำ รามาด้า พลาซ่า ซอยเจริญกรุง 72/4 กทม.


ลงชื่อเข้าสัมมนากับAim high เพื่อได้สิทธิเข้าติว ธกส. ACT GROUP


ติดต่อลงชื่อที่ Aim high ส่ง sms ไปที่ประชาสัมพันธ์Aimลงทะเบียน. 081-998-5584, 087-810-2992 จองด่วนบัดนี้ จนถึงศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58


*โปรดแต่งกายสุภาพวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คอร์สติวเข้ม เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2558


ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2558 ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2558คอร์สติวเข้ม เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย

สังกัด สพฐ. ปี 2558

1. คอร์สติวสดพร้อม DVD ทบทวน

ติดตาม วัน เวลา จุดที่เปิดบรรยายได้ที่นี่เร็วๆ นี้

จุดที่คิดว่าจะเปิด

หาดใหญ่ โรงแรม วีแอล

เชียงใหม่  โรงแรม บอสโซเทล

พิษณุโลก  โรงแรม โกลด์เด้น (ช้างเผือก)

นครสวรรค์  โรงแรม  พิมาน

ขอนแก่น  โรงแรม  แก่นนคร

ชัยภูมิ  โทรสอบถาม

สกลนคร  โรงแรม  ดุสิต

อุดรธานี  โรงแรม  ม.ราชภัฎ

อุบลราชธานี  โรงแรม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กาญจนาภิเษก

เพชรบูรณ์  โทรสอบถาม


2. คอร์สไปรษณีย์  ศึกษาได้ด้วยตัวเอง ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ใกล้ ไกล มีสิทธิ์และโอกาสไม่แตกต่างกัน

ชุด A  ท่านจะได้รับ DVD + เอกสาร + คู่มือ และบรรยายเจาะแนวข้อสอบ

ชุด 1  วิชาความสามารถทั่วไปและ ภาษาไทย (ภาค ก.)

ชุด 2  วิชาความรอบรู้  (ภาค ก.)

ชุด 3  วิชาความประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพ  (ภาค ก.)

ชุด 4  วิชาการศึกษา   (ภาค ข.)ครบ 3 ส่วน พิชิต ภาค ก. ครูผู้ช่วยปี 2558

และ ที่สุดของที่สุดปีนี้ ประหยัด เราให้คุณทั้ง 3 ชุด  เพียง  2,990 บาท

ศิษย์เก่า ลด 10% ชำระเพียง  2,690 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมา ลด 5% ชำระเพียง  2,840 บาทชุด B  วิชาเอก (ภาค ข.)  กำลังจัดทำอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถโทรมา เพื่อสั่งจองล่วงหน้าโดยยังไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อแล้วเสร็จทาง แอ๊คกรุ๊ป จะแจ้งให้ทราบ

ในเบื้องต้นได้แก่

เอก คณิตศาสตร์ , วิทย์ทั่วไป , อังกฤษ , สังคม , ภาษาไทย

***กรณีเอกอื่น  กรุณาโทรแจ้ง


วิธีสั่งซื้อ

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**สอบถามรายละเอียด

โทร  089-8167804, 081-445-1423, 084-664-6543


วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คอร์สเจาะข้อสอบ สำนักงาน ปปช.

เจาะข้อสอบ ปปช. นักจัดการงานทั่วไป เจาะข้อสอบ ปปช. นักจัดการงานทั่วไป


คอร์สเจาะข้อสอบ สำนักงาน ปปช.


(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ)

สำหรับผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว  จบ  ป.ตรี  ป.โท ทุกสาขา

รับสมัคร 30 ม.ค. – 19 ก.พ. 58

ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ  25  ก.พ. 58

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


คอร์สไปรษณีย์ จัดส่งถึงท่านให้ศึกษาได้ด้วยตัวเอง


ACT 1 รูปแบบคู่มือสรุปและแนวข้อสอบประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน


ส่วนที่ 1

 • พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น

 • ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร

ส่วนที่ 2

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ครบชุดพร้อมสอบ เพียง 990 บาท

       ศิษย์เก่าลด 10%   ชำระเพียง   890  บาท

     ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5% ชำระเพียง  940 บาท

     (กรุณาแสดงหลักฐานทุกครั้ง)

ACT 2  รูปแบบ DVD พร้อมเอกสารประกอบคำบรรยายและคู่มือสรุปและแนวข้อสอบพร้อมอ่าน


ท่านจะได้รับ   DVD บันทึกการบรรยายเนื้อหา + เอกสาร + คู่มือ  2 ส่วน คือDVD  ส่วนที่ 1

 • พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น

 • ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร

DVD ส่วนที่ 2

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ครบชุดเพียง  2,900 บาท

     ศิษย์เก่าลด 10%   ชำระเพียง   890  บาท

     ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5% ชำระเพียง  940 บาท

     (กรุณาแสดงหลักฐานทุกครั้ง)

วิธีสมัคร/วิธีสั่งซื้อ

1)โดยตรงที่สำนักงาน

2)โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด รามคำแหงเลขที่บัญชี483-000-2514ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว99เลขที่บัญชี100 -274-0962 ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

3)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย

เอกสารA4

4) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุ –เบอร์โทรศัพท์

5) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้

สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทางธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

6) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

7)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง


คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


คู่มือสอบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คู่มือสอบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคู่มือเตรียมสอบ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รับสมัคร  26 ม.ค. 58 – 13 ก.พ. 58

ประกาศรายชื่อ  4  มี.ค.58

ต้องสอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  (ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจ)

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  (ป.ตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ)

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ป.ตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ)

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ  ป.โท รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์)

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์  ป.ตรี ทุกสาขา)

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา)

7. นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี ทุกสาขา)คู่มือเตรียมสอบ  900  บาท

ศิษย์เก่าลด 10%  ชำระเพียง  810 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมา ลด 5%  ชำระเพียง 855 บาท

***กรุณาระบุตำแหน่งเมื่อสั่งซื้อ


วิธีสมัคร

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี 192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี 657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ATMไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-9174867หรือส่งเมลมาที่ actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์ (line)มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว(กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง 089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**


วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

คอร์สเจาะข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค. (2)

act1

คอร์สเจาะข้อสอบ


บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ม.38 ค. (2)


สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา


(กรณีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ)


การรับสมัครสอบ….สมัครด้วยตัวเอง  28 ม.ค. – 5 ก.พ. 58
***เฉพาะ ผู้เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานราชการ จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสังกัดอาชีวศึกษา (เหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) พูดง่ายๆ คือ ขาดแคลน


ตำแหน่งที่เปิดสอบ


 • เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน  30 อัตรา

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  32  อัตรา

 • เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา

ประกาศรายชื่อ  19  ก.พ. 2558


วิชาที่สอบมีดังนี้

ภาค ก.  (100 คะแนน)


1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

2. ภาษาไทย

ภาค ข.  (150  คะแนน)   ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาค ค.   (50 คะแนน)   สัมภาษณ์

…คิดคะแนนรวมโดยแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า  60%


คอร์ส คู่มือ + DVD  ภาค ก.  1,900 บาท  ภาค ข. 1,900 บาท

พิเศษ สั่งซื้อครบชุด ก.+ข. เพียง  3,300 บาทวิธีการสั่งซื้อ

1.โดยตรงที่สำนักงาน

2.โอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3  เลขที่บัญชี  869-014-2703 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี  192-424-2660 ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

3. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล3 เลขที่บัญชี  404-406-8802ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

4. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี  217-201-6483ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง 19 เลขที่บัญชี  262-129-8177ชื่อบัญชี นายวันนรัตน์

6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า เลขที่บัญชี  657-216-8407ชื่อบัญชีนายวันนรัตน์

2)  ท่านจะได้รับสำเนาใบนำฝากจากทางธนาคารให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากหรือสลิปจากตู้ ATM ไปถ่าย   เอกสารA4

3) แล้วเขียนชื่อ –ที่อยู่ –  ระบุหลักสูตร –เบอร์โทรศัพท์

4) แฟกซ์มาที่เบอร์  02-9174867  หรือส่งเมลมาที่   actsheet@gmail.com

หรือถ่ายส่งไลน์  (line)  มาที่ป้าเย็นแอ๊ค ID : payenact หรือแอ๊คคาบข่าว ID: actcorner

หรือ มาแสดงวันติว (กรณีหลักฐานธนาคารสูญหายท่านต้องชำระเงินค่าติวเต็มจำนวนเสมือนยังไม่ได้สมัครเมื่อท่านนำหลักฐานทาง

ธนาคารมาแสดงกับสถาบันทางสถาบันจะคืนเงินที่ชำระไว้ให้ทั้งจำนวน)

4) หลังจากนั้นให้โทรแจ้ง   089-8167804, 081-4451423

5)  การปลอมหลักฐานมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

**โปรดเก็บสลิปโอนเงินหรือใบนำฝากไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับบัตรสมาชิก**


สอบถามรายละเอียด

โทร   089-8167804,  081-445-1423,  084-664-6543วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

คลิปติวอัพเดต..ฟรี!!

จริงๆ อัพไว้นานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีเวลาได้ทำรายการคลิปที่อัพโหลดไว้ทั้งหมด ตอนนี้ก็ทำไว้เสร็จและน่าจะครบแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://actsoi1.com แยกไว้ให้เป็นแบบทั้งหน่วยงานและแบบ กม.รายตัว

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย บัดนี้ -  ฟรี!! บันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558 - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครูธนาคารแห่งประเทศไทย บัดนี้ -  ฟรี!! บันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558 - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

 Digital Economy  บัดนี้ -  เศรษฐกิจดิจิทัลอ่านต่อคลิก» http://iqepi.com/22670/
Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

 เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่งอ่านต่อคลิก» http://iqepi.com/22668/
เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๘ บัดนี้ -  ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๘ - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครูส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๘ บัดนี้ -  ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๘ - หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2557 สอบครู

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

Loading...
Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก