ค้นหา

Custom Search

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สำนักงบประมาณ: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)


ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาปกติในช่วงพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำ บริหาร และ
ติดตามประเมินผล)
- ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
-----------------------------
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปริมาณงานในตำแหน่งดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาปกติเป็นประจำ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงบประมาณ:คลิกที่นี่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: เศรษฐกร (ปริญญาโท, ปริญญาตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (ถึง 4 มี.ค.)


ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน         
ชื่อตำแหน่ง :     เศรษฐกร (ปริญญาโท , ปริญญาตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ๑.๑ เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๑.๒ เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๑.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่

กรมทางหลวง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)


2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้.
1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
1.1 วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา (50 คะแนน)
1.2 วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง(100 คะแนน)
1.3 วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงาน
ก่อสร้างและบำรุงทาง (50 คะแนน)
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก

เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทางหลวง:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 4 มี.ค.)
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลสตูล: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักวิชาการสถิติ,พยาบาลวิชาชีพ (ถึง 15 มี.ค.)


ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหาร,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
    
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลสตูล:คลิกที่นี่

กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ (ถึง 11 มี.ค.)


ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 4 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 11 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word ,Excel, Powerpoint
๖. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ปฏิบัติงานธุรการของงานแผนพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
๒.จัดทำและรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกของวิทยาลัย
๓.บันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : MUFIS)และระบบงบประมาณ Module FM (MU-ERP) และระบบสารบรรณของงาน
๔.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

กรมวิชาการเกษตร: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช) (ถึง 16 มี.ค.)


ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช
2. เป็นผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโรคพืช และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล: อาจารย์ (ถึง 31 มี.ค.)


111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามประกาศ
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่: นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ถึง 28 ก.พ.)


ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     นิติศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่:คลิกที่นี่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): นักตรวจสอบภายใน (ถึง 1 มี.ค.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครนักตรวจสอบภายใน (ลูกจ้างประจำ) 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
3.มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในระดับใช้งานคล่อง
สามารถหารายละเอียดได้จาก www.gistda.or.th
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน และอื่นๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ใช้ Microsofts Office ได้คล่อง

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า: เจ้าหน้าที่ทั่วไป,เจ้าหน้าที่โครงการ (ถึง 23 ก.พ.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการ         
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทั่วไป สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
อัตราเงินเดือน : 13,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตริทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง หรือประกาศ เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาการเมืองงภาคพลเมือง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    กฎหมายมหาชน
ทักษะ/สมรรถนะ :    1. คอมพิวเตอร์
2. ภาษาอังกฤษ
-------------------------
ประกาศรับสมัคร :ลูกจ้างโครงการของสำนักงานสภาพัฒนการเมือง         
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักแผนพัฒนาการเมือง
อัตราเงินเดือน : 13,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีความสามารถในงานบริหารและประสานงานทั่วไป งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ งานบริหารการประชุมและบริหารโครงการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    1. การบริหารและประสานงานทั่วไป
2. งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ
3. การบริหารโครงการ
ทักษะ/สมรรถนะ :    1. คอมพิวเตอร์
2. ภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: อาจารย์ (ถึง 11 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการเงิน
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ
ปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ (ถึง 4 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เพื่อปฏิบัติงานหลักด้านการเรียน การสอนและงานวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     4.1 การคัดเลือกเบื้องต้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อ
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นกับความสอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการ ว่ามีครบถ้วน ได้แก่
4.1.1 ผลการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี
4.1.2 บทความในหัวข้อที่ 3.3
4.1.3 บทวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 3.4
4.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น
จึงจะมีสิทธินำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เวลาในการนำเสนอ
20 นาทีและซักถาม 10 นาที) เพื่อประเมิน (ก) ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอ 20 คะแนน (ข) ความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 20 คะแนน และ (ค) คุณลักษณะและความเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ในด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ 10 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านที่เข้าประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละความรู้ความสามารถข้อ (ก) (ข) และ (ค) นี้
4.3 การสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน (ก) ความรู้ ความคิดและไหวพริบในการตอบคำถามเชิง
วิชาการทั่วไป 20 คะแนน (ข) ความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 10 คะแนน (ค) ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 10 คะแนน (ง) ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ 10 คะแนนทั้งนี้จะต้องได้คะะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านที่เข้าประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) นี้
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คลิกที่นี่

กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ (ถึง 25 ก.พ.)


ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ: นักพัฒนาสังคม (ถึง 15 มี.ค.)


1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ , ทางรัฐประศาสนศาสตร์ , ทางการจัดการงานสาธารณะ
- สาขาวิชานิติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
- ทางจิตวิทยาคลินิก , ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และการจัดทำระบบ มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์และ เฝ้าระวังทางสังคม เพื่อการวางแผนการป้องกัน แก้ไข ปัญหาและพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด
(๔) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสถิติ และจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๕) ติดตาม รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๒) ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
๑) ความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แนวทางการพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคมสู่สวัสดิการถ้วนหน้า
๒) ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๓) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน และการประสานการทำงานร่วมกับภายในและภายนอกทีมงาน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์): เจ้าหน้าที่ธุรการ IMBA (ถึง 11 มี.ค.)


ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ IMBA
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติทั่วไป
1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามที่คณะฯ กำหนด
3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.อำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน และจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
2.จัดทำ Profile พิมพ์เอกสาร จดหมายของนักศึกษาของโครงการฯ อาทิ หนังสือรับรอง, จดหมายขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลของนักศึกษา ฯลฯ
3.ประสานงานและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการฯ
4.จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา แจ้งจบ และรักษาสถานภาพนักศึกษา
5.ดำเนินการจัดทำ ติดตาม ประเมินผลอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
1 สอบ Aptitude Test
- การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 45 นาที
- การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 60 นาที
หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบ Aptitude Test ของคณะฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง / การทดสอบการปฏิบัติงาน
- MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
- สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 60 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
* สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ฯ (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ Aptitude Test แล้ว
เข้าสอบเฉพาะ ข้อ 2 เวลา 11.00 น. เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ :     •มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึง Microsoft Office ได้
(MS Word, Excel, Power point)
•สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
•ต้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร หรือผล TU-GET 450 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ได้
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ: พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ (ถึง 1 มี.ค.)


1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ,
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.3,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,ม.6ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลตะกั่วป่า: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 25 ก.พ.)


ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลตะกั่วป่า)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลตะกั่วป่า:คลิกที่นี่

กรมทางหลวงชนบท: วิศวกรโยธา (ถึง 4 มี.ค.)


เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทางหลวงชนบท:คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: พนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกปฐมวัย (ถึง 25 ก.พ.)


กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกปฐมวัย
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วิชาเอกปฐมวัย
มีใบประกอบวิชาชีพ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์): เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ถึง 11 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     •จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากจบเอกภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.สามารถโต้ตอบจดหมายอิเล็คโทรนิค
2.จัดเตรียมและประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (Outgoing)
3.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4.ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
5.จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ
6.ประสานงานการส่งเอกสาร การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     3. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
3.1 สอบ Aptitude Test
- การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 45 นาที
- การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 60 นาทีหรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบ Aptitude Test ของคณะฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
3.2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง / การทดสอบการปฏิบัติงาน
- MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
- สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 60 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
* สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ฯ (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ Aptitude Test แล้ว
เข้าสอบเฉพาะ ข้อ 3.2 เวลา 11.00 น. เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ :     •มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้งการพูด อ่าน เขียน
•มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office, MS Excel สามารถสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก Internet และโต้ตอบ E-mail
•มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
•หากมีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือต่างประเทศจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่: นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 8 มี.ค.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่:คลิกที่นี่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 25 ก.พ.)


ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(๑)สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยารากฐาน ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี วิศวกรรมธรณีวิทยา ปฐพีและธรณีวิทยา และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
(๒)ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เช่น แร่ หิน และถ่านหิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ
(๓)ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี รวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและการวางแผน มาตรการป้องกันเฝ้าระวังภัย

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเหมืองแร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเหมืองแร่
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ทางธรณีวิทยา
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่:คลิกที่นี่

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 22 ก.พ.)


สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     **** บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวส.
- ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา, ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ,
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     - มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
- มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Excel, Power-Point และอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 10 มี.ค.)


111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     12,700 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ๑คุณวุฒิปริญญาโทด้านบริหาร การจัดการ และคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รัฐศาสตร์ การบริหารภาครัฐ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสัญญา งานพิธีต่างๆ การเตรียมการประชุม การจดรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๕ ปี
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: พนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย (ถึง 25 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย
อัตราเงินเดือน :     9,350 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วิชาเอกปฐมวัย

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กรมทางหลวงชนบท: เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 25 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
--------------------
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทางหลวงชนบท:คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี เชียงใหม่: นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 23 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี (วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี เชียงใหม่:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: บุคลากร (ถึง 8 มี.ค.)


เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ๑. ปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันสังคม
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้
๓. จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน (๘๐ คะแนน) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม - ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ รวมตลอดถึงประเภทและวิธีการ ในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ สอบปฏิบัติ (๒๐ คะแนน) - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน) - พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลยะลา: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ (ถึง 24 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลยะลา)
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหาร,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลยะลา:คลิกที่นี่

กรมสุขภาพจิต: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ถึง 14 มี.ค.)


ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ปริญญาตรีทางด้านบัญชี ด้านพาณิชยศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Offfice เป็นอย่างดี
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

กรมวิชาการเกษตร: นิติกร (ถึง 2 มี.ค.)ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี ทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. การดำเนินการด้านกฎหมาย วินัย และจริยธรรม
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการกล่าวโทษ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความละเอียดรอบคอบ ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. ความซื่อสัตย์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร: นักกิจกรรมบำบัด (ถึง 2 มี.ค.)ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักกิจกรรมบำบัด (โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
    
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)/นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ) (ถึง 30 ก.ย.)


ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
๒. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)
๓. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ------------------------ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ)
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาหูหนวกศึกษา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย)
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. มีประสบการณ์ด้านล่ามภาษามือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ล่ามภาษามือด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิด
๒. ล่ามภาษามือบริการวิชาการ ทั้งภายใน – ภายนอกสถาบัน
๓. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
 ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นิติกร/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า (ถึง 11 มี.ค.)


ระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
----------------
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
----------------
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
----------------
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้า
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
----------------
รายละเอียดวุฒิ :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย:คลิกที่นี่

สสจ.ร้อยเอ็ด: นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ (ถึง 17 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ(สสจ.ร้อยเอ็ด)
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
    
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สสจ.ร้อยเอ็ด:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสถิติ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (ถึง 25 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสถิติ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช:คลิกที่นี่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT): Sales Engineer, Sales Executive (ถึง 14 มี.ค.)


99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างฯ         
ชื่อตำแหน่ง :     Sales Engineer, Sales Executive
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT):คลิกที่นี่

กรมการแพทย์: นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล (ถึง 16 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวส.

เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่: นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์ (ถึง 25 ก.พ.)ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่:คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล: อาจารย์ (ถึง 11 มี.ค.)


มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     20,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญเอก ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การแปล ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่านที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือการแปล รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     นำเสนอผลงานวิชาการ โดยพิจารณาจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพ
ทักษะ/สมรรถนะ :     - มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก
- หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย การเขียนตำรา หรือการเรียนการสอนหรือทำงานทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และ/หรือ การแปล หรือศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
เงื่อนไข :     ต้องเป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนของหนย่วยงานอื่นใด
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: 7เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ถึง 12 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร:คลิกที่นี่

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู: เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บรรณารักษ์ (ถึง 4 มี.ค.)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บรรณารักษ์(โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวส.
- ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลหนองบัวลำภู:คลิกที่นี่

สำนักงาน ป.ป.ช.: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (ถึง 10 มี.ค.)


สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ระดับความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่างประเทศที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานการต่างประเทศที่ไม่ยากโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
การขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่างๆ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1.ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
1.1 Grammar
1.2 Reading
1.3Writing
1.4Comprehension
2.ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (100 คะแนน)
2.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ป.ป.ช.)
2.2พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Conventions Against Corruption – UNCAC , 2003)
2.4ความรู้เกี่ยวเนื่องขององค์กร ป.ป.ช. กับองค์กร หรือสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านความร่วมมือทางอาญา วิธีการ และการประสานงาน
2.5ความรู้องค์กรต่อต้านการทุจริตนานาชาติ
2.6ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
ทักษะ/สมรรถนะ :     -
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงาน ป.ป.ช.:คลิกที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร: นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 21 ก.พ.)


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร:คลิกที่นี่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) (ถึง 23 ก.พ.)


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     ประเภทบริหาร ระดับต้น
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามเอกสารแนบ
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ:คลิกที่นี่

กรมราชทัณฑ์: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (ชาย) ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ถึง 23 ก.พ.)


กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (ชาย) ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     - ปวช.
- ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
- เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดทำบัญชีรายการต่างๆ การจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ (ถึง 21 ก.พ.)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน :     - บาท
ประเภท :     บริการ,บริหาร,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล:คลิกที่นี่

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

VideoBar

ยังไม่สามารถใช้งานเนื้อหานี้ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสได้

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก