ค้นหา

Custom Search

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

 แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน                     1
1.   พระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
1.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


2.   ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ข้อใดมิใช่ประเทศสมาชิก
1.  มาเลเซีย               2.  ฟิลิปปินส์
3.  สิงคโปร์               4.  อินเดีย
3.   ตลาดส่งออกของไทยที่ใหญ่ที่สุดตามสถิติการค้าปี 2549 คือ
1.  สหภาพยุโรป            2.  ญี่ปุ่น
3.  กลุ่มประเทศอาเซียน         4.  สหรัฐอเมริกา
4.   พระนครคีรี เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า
1.  ภูเขาทอง      2.  เขาวัง          3.  ภูชี้ฟ้า        4.  เขาย้อย
5.   การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ที่จัดแข่งขันไปเมื่อ ธันวาคม 49 ที่ผ่านมามีขึ้นที่ใด
1.  กวางจู         2.  ฟูกูโอกะ          3.  โดฮา        4.  ปูซาน
6.   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
1.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         2.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
3.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         4.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช
7.   แบกแดด เป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในประเทศใด
1.  เอทิโอเปีย            2.  อีรัก               
3.  โอมาน                4.  โซมาเลีย
8.   ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล
1.  โปแลนด์            2.  โบลิเวีย
3.  เวเนซูเอล่า            4.  วานูอาตู
- 2 -
9.   เกาะช้างอยู่ในจังหวัดใด
1.  จันทบุรี               2.  สุราษฎร์ธานี               
3.  ตราด                      4.  ระยอง
10.   ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้นับถือศาสนาใด
1.  อิสลาม               2.  คริตส์นิกายโปรเตสแตนท์
3.  คริตส์นิกายโรมันคาธอลิก      4.  คริตส์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์
11.   เหตุการณ์ที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการสิ้นสุดของสงครามเย็นคือ
1.   การยุติสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1975
2.   การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
3.   การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปในช่วง ค.ศ. 1989 ? 1991
4.   การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1991
12.   สหภาพศุลกากร (customs union) หมายถึง
1.   การรวมกลุ่มโดยมีการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างรัฐสมาชิก
2.   การ รวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงระหว่างรัฐสมาชิกสำหรับการมีการค้าเสรีระหว่างกันและ มีนโยบายด้านภาษีศุลกากรร่วมกัน  สำหรับการค้ากับรัฐอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม
3.   การรวมกลุ่มเพื่อการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างรัฐสมาชิกโดยเสรี
4.   การรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับตลาดร่วม (common market)
13.   กระบวนการที่เรียกว่า  ?อนุญาตโตตุลาการ?  (arbitration)  หมายถึง
1.   การเจรจาไกล่เกลี่ย
2.   การทำความตกลงประนีประนอม
3.   กระบวนการตัดสินคดีที่มีผลบังคับต่อคู่กรณี
4.   กระบวนการเฉพาะในการตัดสินข้อพิพาทโดยที่ฝ่ายที่สามที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินโดยมีผลบังคับต่อคู่กรณี
14.   เลขาธิการสหประชาชาติคนแรกชื่ออะไร
1.  Dag Harmmarskjold         2.  U Thant
3.  Trygve Lie            4.  Kurt Waldheim
- 3 -
15.   ชื่อทางการของประเทศลาวในปัจจุบันคือ
1.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
3.   สาธารณรัฐประชาชนลาว
4.   สาธารณรัฐสังคมนิยมลาว
16.   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงใด
1.   สำนักนายกรัฐมนตรี
2.   กระทรวงกลาโหม
3.   กระทรวงมหาดไทย
4.   กระทรวงความมั่นคง
17.   พระมหาชนกในพระราชนิพนธ์เรื่อง ?พระมหาชนก?  ครองราชย์สมบัติอยู่ในเมือใด
1.  กรุงจัมปาปูระ
2.  เมืองโพธิยาลัย
3.  กรุงมิถิลา
4.  นครกาลจัมปากะ
18.   ตึก  Pentagon  คือ สถานที่ทำการของหน่วยงานใดในสหรัฐอเมริกา
1.  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
2.  กระทรวงกลาโหม
3.  กระทรวงการต่างประเทศ
4.  หน่วยสืบราชการลับ CIA
19.   เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนล่าสุด (2007) เป็นคนชาติอะไร
1.  สหรัฐ               2.  บังคลาเทศ
3.  จีน               4.  อินเดีย
20.   ทะเลอาณาเขต มีความกว้างที่นับจากชายฝั่งไปเท่าใด
1.   12 ไมล์ทะเล            2.   22 ไมล์ทะเล
3.   24 ไมล์ทะเล            4.   200 ไมล์ทะเล
- 4 -
21.   สินค้าเกษตรของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบันคือ
1.  อ้อย              
2.  ผลไม้
3.  ข้าว              
4.  ยางพารา
22.   ขณะนี้ประเทศสมาชิกของเอเซียนมีทั้งหมด
1.  6  ประเทศ           
2.  8  ประเทศ
3.  10  ประเทศ           
4.  12  ประเทศ
23.   ประเทศสมาชิกในกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกตามข้อใด
1.   เม็กซิโกและแคนาดา
2.   แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
3.   เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
4.   ไม่มีข้อใดถูก
24.   ผู้นำประเทศของโลกคนใดที่อยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุด
1.   เฟอร์ดินาน มาคอส  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2.   คิมอิลซุง  ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ
3.   มหาธีร์ โมฮาหมัด  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
4.   ฟิเดล คาสโต  ประธานาธิบดีคิวบา
25.   จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตปริมณฑล
1.   นนทบุรี
2.   ปทุมธานี
3.   สมุทรสงคราม
4.   สมุทรปราการ
- 5 -
26.   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  เป็นข้อตกลงว่าด้วย
1.   การลดปริมาณการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
2.   การควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMOs)
3.   การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยากจนที่สุด
4.   การควบคุมกากนิวเคลียร์
27.   นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดคือบุคคลใด
1.   พลเอก สุจินดา  คราประยูร
2.   นายทวี   บุญเกต
3.   นายปรีดี   พนมยงค์
4.   นายควง   อภัยวงศ์
28.   ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ
1.   นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  
2.   พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์
3.   นายธานินทร์  กรัยวิเชียร
4.   ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์
29.   หญ้าชนิดใดป้องกันการพังทลายของดินได้
1.  หญ้าแฝก           
2.  หญ้าหนวดแมว
3.  หญ้าคา              
4.  หญ้าแพรก
30.   วิคตอเรีย พอยท์ หรือเกาะสอง อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดใดของไทย
1.  ชุมพร               2.  ระนอง
3.  กาญจนบุรี            4.  ตาก
31.   ประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นที่จังหวัดใดเป็นประจำทุกปี
1.  ขอนแก่น            2.  อุดรธานี
3.  อุบลราชธานี            4.  ยโสธร
- 6 -
32.   ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.  ปาปัว นิวกินี            2.  ไต้หวัน
3.  พม่า               4.  เวียดนาม
33.   การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีใด
1.  ปี  2550               2.  ปี  2551     
3.  ปี  2552               4.  ปี  2553
34.   นครหลวงของประเทศติมอร์ตะวันออกคือ
1.  กรุงเดลี               2.  กรุงดิลี
3.  กรุงดิเล               4.  กรุงเดเล
35.   ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
1.  กัมพูชา               2.  ลาว
3.  ติมอร์ตะวันออก            4.  พม่า
36.   Power Point  หมายถึง
1.   อุปกรณ์ชี้ด้วยแสงเลเซอร์
2.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้นำเสนอรายงาน
3.   จุดรวมลมปราณ
4.   จุดรวมพลก่อนโจมตีข้าศึก
37.   ศอ.บต.คือ
1.   ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.   ศูนย์อำนวยการบริหารตลาดหลักทรัพย์
4.   ศูนย์อำนวยการบริหารการเลือกตั้งในต่างประเทศ
38.   ในปี พ.ศ. 2555  กรุงเทพฯ สถาปนาครบรอบ
1.  200  ปี               2.  210  ปี     
3.  220  ปี               4.  230  ปี
- 7 -
39.   ประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศใด
1.  เวียดนาม            2.  อินโดนีเซีย
3.  จีน               4.  ผิดทุกข้อ
40.   ต่อไปนี้ ข้อความใดไม่ถูกต้องมากที่สุด
1.   ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย
2.   ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก แต่สินค้าอาหารมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินค้าออกทั้งหมดของไทย
3.   องค์การการค้าโลกเป็นองค์กรระดับโลกแต่มีประเทศสมาชิกไม่ถึง  100  ประเทศ
4.   เอเปค เป็นเวทีปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกที่อยู่ในย่านเอเซียแปซิฟิก
41.   เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
1.  ราคาพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น        
2.  ค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น
3.  ราคาสินค้าลดต่ำลงแล้วจึงเพิ่มสูงขึ้น  
4.  ผิดทุกข้อ
42.   ต่อไปนี้ ความร่วมมือใดที่ไทยมิได้เป็นสมาชิก
1.  NAFTA         2.  AFTA        3.  ASEM         4. APEC
43.   การประชุม APEC   ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่
1.  โฮจิมินห์      2.  โดฮา      3.  ปักกิ่ง      4.  ฮานอย
44.   ต่อไปนี้หลักการใดมิได้เป็นหลักการของบทบัญญัติแกตต์ หรือองค์การการค้าโลก
1.  NT               2.  MFN
3.  Rule of origin            4.  GSP
45.   สำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation-NATO)  ตั้งอยู่ที่
1.  นครนิวยอร์ก            2.  กรุงปารีส
3.  กรุงบรัสเซลส์            4.  กรุงลอนดอน
- 8 -
46.   บุคคลใดไม่ใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
1.  นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2.  นายสมหมาย ภาษี
3.  นางอรนุช โอสถานนท์
4.  นายยงยุทธ์  มัยลาภ
47.   จังหวัดใดมีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของไทย
1.   นครราชสีมา  
2.   เชียงใหม่
3.   อุบลราชธานี
4.   นครศรีธรรมราช
48.   นายก รัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางไปนมัสการวิหารชินโตใดที่สร้างความไม่พอใจให้กับ ประชาชนของประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
1.  วิหารอิเซะ            2.  วิหารยะซุกุนิ
3.  วิหารโทโซกู            4.  วิหารเรียวอันจิ
49.   ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการต่อสู้ของมหาตมะ คานธี
1.   การต่อต้านการแบ่งแยกผิวและระบบวรรณะ
2.   การต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงโดยใช้หลักอหิงสา
3.   การต่อต้านชาวมุสลิมในประเทศอินเดีย
4.   การต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ
50.   ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
1.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์        
2.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
3.  นายอาสา  สารสิน        
4.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย

-------------------------------------.
   เฉลยข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน    (หมายเหตุ คำถามและคำเฉลยจัดทำเมื่อปี 2550 ผู้อ่านพึงใช้วิจารณญาน)                  
1.   ตอบ   2  สร้างในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
2.   ตอบ   4  อินเดีย
3.   ตอบ   4  สหรัฐ
4.   ตอบ   2  เขาวัง
5.   ตอบ   3   กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
6.   ตอบ   3  จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
7.   ตอบ   2  แบกแดด เป็นเมืองหลวงของอีรัก
8.   ตอบ   2  โบลิเวียเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และไม่มีทางออกสู่ทะเล
9.   ตอบ   3  เกาะช้างอยู่ใน จว.ตราด เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
10.   ตอบ   3  คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกเป็นนิกายที่มีประชาชนนับถือมากที่สุดในโลกรวมทั้งในอเมริกาใต้ด้วย
11.   ตอบ   2  การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ที่กั้นระหว่างเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกแล้วรวมกันเป็นประเทศเดียว เป็นเสมือนการสิ้นสุดของสงครามเย็นระหว่างฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐเป็นผู้นำ กับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซียเป็นผู้นำ
12.   ตอบ   2  เป็นการรวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีระหว่างกัน ฯลฯ
13.   ตอบ   4  อนุญาโตตุลาการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ (รวมทั้งเรื่องขัดแย้งทางแพ่งภายในประเทศด้วย) โดยการให้คนกลาง (ที่ไม่ใช่ศาล) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาท
14.   ตอบ   3  เลขาธิการสหประชาชาติจนถึงปัจจุบันมี 8 คน ดังนี้  Trygve lie ชาวนอรเวย์    Dag Hammarsjold ชาวสวีเดน   U-Tan  ชาวพม่า    Kurt Waldheim  ชาวออสเตรีย ฮาเวียร์ เปเรซ Javier Perez de Cuellar  ชาวเปรู    Butros Butros Gali  ชาวอียิปต์   Kofi Annan ชาวกานา  และ Ban Kree Moon ชาวเกาหลีใต้ 
15.   ตอบ   1  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16.   ตอบ   1  สังกัดอยู่ใน สำนักนายกรัฐมนตรี
17.   ตอบ   3  กรุงมิถิลา
- 17 -
18.   ตอบ  2  เป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ
19.   ตอบ   1  เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ คนล่าสุดคือนายอัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และสถาบันอากาศแห่งโลก  ได้รับรางวัลร่วมกัน
20.   ตอบ   1  ทะเลอาณาเขตมีความกว้างนับจากชายฝั่งที่น้ำลดมากที่สุด ออกไปไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล  เขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเล  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 200 ไมล์ทะเล 
21.   ตอบ   4  ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ส่วนข้ออื่นแม้จะส่งออกปริมาณมากแต่ตีมูลค่าเป็นเงินได้น้อยกว่า
22.   ตอบ   3  ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  เวียดนาม พม่า เขมร
23.   ตอบ   3 NAFTA  ประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเทศ คือเม็กซิโก สหรัฐ แคนาดา
24.   ตอบ   4  นายฟิเดล คาสโต ประธานาธิบดีคิวบา
25.   ตอบ   3  จังหวัดในเขตปริมณฑล คือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
26.   ตอบ   1  เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ลงนามหมดแล้ว ยกเว้นสหรัฐ
27.   ตอบ   2  นายทวี  บุญเกตุ  เป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดส่วนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระยะเวลานานที่ สุดคือ จอมพล ป  พิบูลสงคราม
28.   ตอบ   2  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  อดีตนายกฯ ปี 2523 -2529 เป็นประธานองคมนตรี
29.   ตอบ   1 หญ้าแฝก ซึ่งมีรากยาวมาก ป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้
30.   ตอบ   2  วิคตอเรียพอยท์ หรือเกาะสองอยู่ในเขตพม่า ตรงข้ามจังหวัดระนอง
31.   ตอบ   4  ประเพณีบุญบั้งไพ เป็นประเพณีประจำจังหวัดยโสธร
32.   ตอบ   2  ใต้หวัน
33.   ตอบ   2   ปี พ.ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008  ที่ประเทศจีน
34.   ตอบ   2  กรุงดิลี เป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออก
35.   ตอบ   1 กัมพูชา เป็นประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังสุด
36.   ตอบ   2 เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการนำเสนอผลงาน
- 18 -
37.   ตอบ   2  เป็นศูนย์สำหรับอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อ กอ.สสส.จชต. หรือกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นมาแทน และปัจจุบันกลับมาจัดตั้ง ศอ.บต.ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา
38.   ตอบ   4  กรุงเทพสถาปนาครบรอบ 200 ปี เมื่อ พ.. 2525 ดังนั้นปี 2555  ครบรอบ 230 ปี
39.   ตอบ   4  ไทยมีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศ คือ พม่า  ลาว  เขมร  มาเลเซีย
40.   ตอบ   3  องค์การค้าโลกมีสมาชิก  150 ประเทศในปัจจุบัน
41.   ตอบ   1  เมื่อเงินบาทในระบบมีมากขึ้นจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงสินค้าราคาสูงขึ้น และทำให้ราคาของพันธบัตรสูงขึ้นเช่นกัน
42.   ตอบ   1  NAFTA  เป็นเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ ซึ่งไทยไม่ได้เป็นสมาชิก
43.   ตอบ   4  การประชุม APEC ล่าสุด ปี 49 จัดที่เวียดนาม ครั้งต่อไปปี 50 จัดที่ออสเตรเลีย
44.   ตอบ   4  GSP เป็นหลักการที่ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของประเทศเจริญกว่าให้แก่ประเทศด้อยกว่า  และอยู่นอกกรอบ WTO
45.   ตอบ   3  กรุงบรัสเซลล์  ประเทศเบลเยี่ยม
46.   ตอบ   4  นายยงยุทธ มัยลาภ เป็นโฆษกรัฐบาล
47.   ตอบ   1  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของไทย รองจากกรุงเทพมหานคร   อันดับ 3   อบุลราชธานี   อันดับ 4   ขอนแก่น  อันดับ 5 เชียงใหม่
48.   ตอบ   2  การเดินทางไปนมัสการศาลเจ้ายาชุกุนิ ซึ่งเป็นที่ฝังศพทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างความไม่พอใจให้กับจีน และเกาหลีเพราะเป็นเสมือนการเชิดชูผู้ที่รุกรานและสังหารหมู่ประชาชนทั้งสอง ประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
49.   ตอบ   3  การต่อสู้ของมหาตมะคานธีไม่เกี่ยวกับการต่อต้านอิสลาม
50.   ตอบ   3  ราชเลขาธิการคนปัจจุบันคือ นายอาสา สารสิน
----------------------------------------------
ข้อ 51-100

51.   ประสาทเขาพระวิหารมีบริเวณติดต่อกับจังหวัดใดของประเทศไทย
1.  สุรินทร์               2.  ศรีสะเกษ
3.  สระแก้ว               4.  ปราจีนบุรี
- 9 -
52.   ภาษาใดมิใช่ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
1.  จีน               2.  ญี่ปุ่น
3.  ฝรั่งเศส               4.  สเปน
53.   ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ
1.  ญี่ปุ่น               2.  กลุ่มประเทศอาเซียน
3.  ยุโรป               4.  สหรัฐอเมริกา
54.   บุคคลต่อไปนี้ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
1.  พล.อ.สุจินดา คราประยูร         2.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
3.  พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ         4.  พล.อ.ประพาส จารุเสถียร
55.   ประเทศไทยใช้ธงอะไรก่อนที่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ
1.  ธงชัยเฉลิมพล            2.  ธงสีแดงบนพื้นขาว
3.  ธงช้างเอราวัณ            4.  ธงช้าง
56.   สถานที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นที่มอบกุญแจเมืองแก่แขกต่างประเทศผู้มาเยือนคือ
1.   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
2.   พระบรมมหาราชวัง
3.   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
4.   พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   สถานที่ท่องเที่ยวใดในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก
1.  หมู่เกาะสิมิลัน            2.  หมู่เกาะพีพี
3.  หมู่เกาะลันตา            4.  หมู่เกาะตะรุเตา
58.   ผู้อำนวยการองค์การค้าโลกคนปัจจุบัน เป็นคนชาติใด
1.  สหรัฐอเมริกา            2.  ฝรั่งเศส
3.  แอฟริกาใต้            4.  กานา
59.   เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน (2007-2012) เป็นคนชาติใด
1.  เกาหลีใต้            2.  อินเดีย
3.  ไทย               4.  กานา
- 10 -
60.   สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ใด
1.  หนองคาย -เวียงจันทน์
2.  หนองคาย-สะหวันะเขต
3.  มุกดาหาร-เวียงจันทน์
4.  มุกดาหาร-สะหวันะเขต
61.   ประเทศใดมิได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
1.  มองโกเลีย            2.  สวิตเซอร์แลนด์
3.  อิสราเอล            4.  อิรัก
62.   ใครเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
1.   พล.อ.สนธิ  บุญรัตกลิน
2.   พล.อ.สพรั่ง  กัลยานมิตร
3.   พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  
4.   พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
63.   ต้นไม้ประจำประเทศไทย คือต้นอะไร
1.  ราชพฤกษ์            2.  ทานตะวัน
3.  ชัยพฤกษ์            4.  พิกุล
64.   ประเทศใดดังต่อไปนี้ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
1.  ซาอุดิอารเบีย            2.  อิรัก
3.  อิหร่าน               4.  อินโดนีเซีย
65.   แขวงในกรุงเทพมหานครเทียบได้กับเขตการปกครองใดในจังหวัดอื่น
1.  หมู่บ้าน               2.  ตำบล
3.  เทศบาล               4.  อำเภอ
66.   ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศใด
1.   เกาหลีเหนือ            2.  อิรัก
3.  ไต้หวัน               4.  มองโกเลีย

- 11 -
67.   กระทรวงมหาดไทย มีตราสัญลักษณ์ใด
1.  ตราบัวแก้ว            2.  ตราคชสีห์
3.  ตราดาบเขนและโล่ห์         4.  ตราราชสีห์
68.   ประเทศไทยมีชายแดนทางบกติดต่อกับประเทศใดยาวที่สุด
1.  เวียดนาม            2.  กัมพูชา
3.  พม่า               4.  มาเลเซีย
69.   หลักธรรมใดที่เป็นธรรมของผู้ครองเรือน
1.  ทิฐธรรมมิกัตประโยชน์        
2.  ฆราวาสธรรม
3.  ปฏิจจสมุปบาท           
4.  อิทธบาท 4
70.   โอซามา บิน ลาเดน เป็นใคร
1.   อิหม่านหรือผู้นำสวดที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำมัสยิดหะรอมในนครเมกกะ
2.   ชาวอาหรับผู้ต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอลทุกรูปแบบ
3.   เศรษฐีชาวอาหรับผู้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่โตในกรุงลอนดอน
4.   หมอดูผู้โด่งดังชาวอาหรับที่ได้ทำนายว่าโลกใกล้จะถึงวาระสุดท้ายในไม่ช้านี้แล้ว
71.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบันชื่อ
1.   นายมีชัย ฤชุพันธ์  
2.   นายอุระ  หวังอ้อมกลาง
3.   พล.อ.พิจิตร กุลวานิช     
4.   นายประสงค์ สุ่นศิริ
72.   ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ
1.   หลักการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์ยั่งยืน
2.   พระราชดำริในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตามโครงการแก้มลิง
3.   วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยน้ำจืดชะล้างความเป็นกรดออกจากดิน
4.   แนวทางบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 12 -
73.   พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยได้แก่
1.   สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.   สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์
4.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
74.   สัมมาสังกัปปะในมรรค 8  คือ
1.   ความเห็นชอบ  
2.   ความเพียรพยายามชอบ
3.   ความดำริชอบ
4.   การกระทำชอบ
75.   เขตเศรษฐกิจจำเพาะมีความกว้างไม่เกิน
1.  12  ไมล์ทะเล            2.  24  ไมล์ทะเล
3.  100  ไมล์ทะเล            4.  200  ไมล์ทะเล
76.   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย 2550 ประกาศใช้เมื่อใด
1.   ส.ค.50               2.   ก.ย.50     
3.   ต.ค.50               4.   พ.ย.50
77.   ถ้าต้องการติดต่อกับกรุงเทพมหานครทางอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ใด
1.  www.bma.go.th            2.  www.bma.co.th  
3.  www.bma.org.th            4.  www.bma.gov.th  
78.   ประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่ของพรรคอมมิวนิสต์ของจีนคนปัจจุบันคือ
1.  จูหรงจี               2.  เจียงเจ๋อหมิน
3.  เฉินสุยเปี่ยน            4.  หูจินเทา
79.   เวลาต้องการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทเราควรเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน search engine  คือเว็บไซต์ใด
1.  Alta Vista.Com            2.  Yahoo.Com
3.  google.Com            4.  ถูกทุกข้อ
- 13 -
80.   ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมากที่สุดและมีแหล่งน้ำมันสำรองมากที่สุดของโลกคือ
1.  ซาอุดิอาระเบีย            2.  เวเนซุเอลา
3.  อิหร่าน               4.  อิรัก
81.   การ ประชุม World Economic Forum  ซึ่งมีผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวที่
1.  ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์         2.  เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
3.  วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา         4.  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
82.   ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย กำหนดให้ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
1.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.   ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
3.   ประธานองค์มนตรี
4.   ราชเลขาธิการ
83.   ประเทศใดที่มิได้ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา
1.  ซีเรีย               2.  ลิเบีย
3.  อัลจีเรีย               4.  ไลบีเรีย
84.   หัวหน้าพรรคการเมืองปัจจุบัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.  นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
2.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
3.  นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
4.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ พรรคความหวังใหม่
85.   จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบ นอกจาก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แล้ว ล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ
1.  ตรัง และพังงา            2.  กระบี่ และภูเก็ต
3.  สตูล และสงขลา            4.  ชุมพร และระนอง

- 14 -
86.   สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันมีกี่คน
1.  6 คน               2.  7 คน
3.  8 คน               4.  9 คน
87.   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สังกัดส่วนราชการใด
1.  กระทรวงมหาดไทย         2.  สำนักนายกรัฐมนตรี
3.  กระทรวงพัฒนาสังคม         4.  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
88.   ตำแหน่งทางทหารสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณราชการของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ
1.  ผู้บัญชาการทหารบก         2.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3.  ปลัดกระทรวงกลาโหม         4.  จเรทหาร
89.   ในการรัฐประหารเมื่อ 19 ก.ย.49 ฝ่ายทหารได้อ้างถึงสาเหตุสำคัญ 4 ประการ ข้อใดมิใช่เหตุที่กล่าวอ้าง
1.  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2.  มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.  มีการแทรกแซงกิจการภายในจากต่างประเทศ
4.  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรง
90.   พรรคการเมืองกี่พรรคถูกพิจารณายุบพรรคโดยตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.  มี 2 พรรค            2.  มี 3 พรรค
3.  มี 4 พรรค            4.  มี 5 พรรค
91.   ใครเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
1.  นายนรนิติ เศรษฐบุตร        
2.  นาวาตรีประสงค์ สุ่นสิริ
3.  นายสวัสดิ์ โชติพานิช        
4.  นายจรัญ ภักดีธนากุล
92.   รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรีกี่คน
1.  30 คน               2.  32 คน
3.  35 คน               4.  36 คน
- 15 -
93.   ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน
1.  พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต      2.  พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา
3.  นายอารีย์ วงศ์อารยะ         4.  นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล
94.   กรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกี่เขตการปกครอง
1.  47 เขต         2.  48 เขต      3.  49 เขต      4.  50 เขต
95.   ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร คือ
1.  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ        
2.  พระนารายณ์ทรงช้างเอราวัณ
3.  พระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด           
4.  ยักษ์สองตนหน้าวัดพระแก้ว
96.   ใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน
1.  นายพระนาย สุวรรณรัตน์      2.  นายชูวิทย์  กมลวิสิษฏ์
3.  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน      4.  มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร์
97.   ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด
1.  influenza B virus         2.  influenza A virus
3.  oseltamivir B virus         4.  oseltamivir A virus
98.   วันที่ท่านสอบนี้ใกล้เคียงกับวันสำคัญใดมากที่สุด (สมมุติว่าสอบวันที่ 8 เมษายน 2552)
1. วันอนามัยโลก            2. วันประมงแห่งชาติ
3. วันผู้สูงอายุ            4. วันครอบครัว
99.   นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นคนชาติใด
1. รัสเซีย               2. สหรัฐอเมริกา
3. อังกฤษ               4. เยอรมนี
100.   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อใด
1.  29 ก.ย.51            2.  29 ต.ค.51
3.  2 พ.ย.51            4.  3 ธ.ค.51
---------------------------------------------------
51.   ตอบ   2   จังหวัดศรีสะเกษ
52.   ตอบ   2  ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติมี 6 ภาษาดังนี้ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  รัสเซีย  สเปน  และอาหรับ
53.   ตอบ   4  สหรัฐเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและสินค้าอื่นๆ ที่ใหญ่สุดของไทย
54.   ตอบ   3  เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก แต่ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
55.   ตอบ   4   ธงช้าง
56.   ตอบ   4 พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   ตอบ   4  เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
58.   ตอบ   4  นายปาสคัล เลมี  ชาวฝรั่งเศส
59.   ตอบ 1  นายบันคี มูน ชาวเกาหลีใต้ เป็นชาวเอเชีย คนที่สองที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ  ชาวเอเชียคนแรก คือนายอู ถั่น ชาวพม่า
60.   ตอบ 4  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง อยู่ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันะเขตของลาว  เพิ่งทำพิธีเปิดไปเมื่อ ธ.ค.49  โดยสะพานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่น
61.   ตอบ   2  สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศเป็นกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้หลังสงครามมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้นก็ไม่ได้สมัครเข้าเป็น สมาชิก
62.   ตอบ   1  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  ปัจจุบันเป็นทั้ง ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  และประธาน คมช.
63.   ตอบ   1  ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำประเทศไทย
64.   ตอบ   4  อินโดนีเซียมีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก และมีประชากรเป็นอันดับ 4  ของโลก รองจากจีน อินเดียและสหรัฐ
65.   ตอบ   2  แขวงเทียบกับตำบล  เขตเทียบกับอำเภอ
66.   ตอบ   3  เนื่องจากเคารพในนโยบายจีนเดียว ทั้งนี้ประเทศในโลกส่วนใหญ่ไม่กล้ามีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับไต้หวัน เพราะเกรงอิทธิพลของจีนที่อ้างสิทธิเหนือไต้หวันว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของจีน  ทำให้ไต้หวันแม้จะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแต่สถานะทางการเมืองใน เวทีระหว่างประเทศไม่เป็นที่ยอมรับ
- 20 -
67.   ตอบ   4  ตราราชสีห์ เป็นตราของกระทรวงมหาดไทย
68.   ตอบ   3  พม่า
69.   ตอบ   2  ฆราวาสธรรมคือธรรมของผู้ครองเรือน
70.   ตอบ   2  โอซามา  บินลาเดน คือผู้นำกลุ่มอัลกอร์อิดะห์ ที่ต่อต้านสหรัฐและอิสราเอล
71.   ตอบ   2  นายมีชัย   ฤชุพันธ์ 
72.   ตอบ   4 แนวทางบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร
73.   ตอบ   1  สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรฯ หรือเจ้าฟ้ามหิดล พระบิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
74.   ตอบ   3  ดำริชอบคือความคิดที่จะดึงกายและใจออกจากกิเลส
75.   ตอบ   4  เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ exclusive economic zone มีความยาวจากชายฝั่ง (ที่มีระดับน้ำลดต่ำที่สุด) ออกไป  200 ไมล์ทะเล โดยถ้าถัดจากเขตนี้ไปจะเป็นเขตทะเลหลวง
76.   ตอบ   1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2549   ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1 ต.ค. 2549 เป็นต้นมา
77.   ตอบ   1  เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  คือ  www.bma.go.th
78.   ตอบ   4  ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบัน คือ นายหูจินเทา
79.   ตอบ   4  ทุกข้อเป็น search engine
80.   ตอบ   1  ซาอุดิอาระเบีย
81.   ตอบ   1  เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
82.   ตอบ   2  ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
83.   ตอบ   1  ซีเรียอยู่ในทวีปเอเชีย
84.   ตอบ  4  พล.อ.ชวลิต เป็นเพียงอดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ปัจจุบันไม่สังกัดพรรคใด
85.   ตอบ 3  ภายหลังมีการยึดอำนาจฯ  รัฐบาลใหม่ได้รื้อฟื้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งถูกยุบไปในสมัยรัฐบาลทักษิณ ขึ้นมาใหม่  เพื่อทำหน้าที่อำนวยการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือยะลา นราธิวาส
- 21 -
ปัตตานี    และมีการเพิ่มจังหวัดที่อยู่ในความดูแลเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ สตูล และสงขลา รวมเป็น 5 จังหวัด  โดยมีนายพระนาย  สุวรรณรัตน์   เป็นผู้อำนวยการ ศอ.บต.
86.   ตอบ 4  มี 9 คน โดยสมาชิกคนล่าสุดคือ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวช
87.   ตอบ 1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
88.   ตอบ 2  ตำแหน่งสุดท้ายในราชการของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  คือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
89.   ตอบ 3  เหตุผลที่คณะทหารเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มี 4 ประการ คือ (1) มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  (2)  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  (3)  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศ  และ (4) มีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำและเล่นพรรคเล่นพวก    ส่วนเรื่องการแทรกแซงจากต่างประเทศไม่มีการกล่าวถึง
90.   ตอบ  3   ในการพิจารณา มี 5 พรรคการเมือง คือไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ และพรรคการเมืองขนาดเล็กอีก 3 พรรค ซึ่งในที่สุดเมื่อ 30 พ.ค.50 คณะตุลาการ ได้ตัดสินให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิด แต่ให้ยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคเล็กอีก 3 พรรค 
91.   ตอบ  1   ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน คือ นายนรนิติ เศรษฐบุตร   ส่วนนาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นสิริ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    นายจรัญ  ภักดีธนากุล เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
92.   ตอบ 3  รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรี 35 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีก 34 คน  โดยครั้งล่าสุด 28 เม.ย.50   ปรับ ครม.เพิ่มใหม่     อีก 3  คน   คือ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รมช.สาธารณสุข   นายณัฐ อินทรปาน  รมช.ท่องเที่ยวและการกีฬา    พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ รมช.มหาดไทย ลาออก 1 คน คือนายประสิทธิ์ โฆวิลัยกุล
93.   ตอบ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายบัญญัติ จันเสนะ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ส่วนคนอื่นเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
94.   ตอบ 4  กรุงเทพมหานคร  แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขตการปกครอง 160 แขวง โดยเขตของกรุงเทพมีฐานะเทียบเท่า อำเภอ  ส่วน แขวง มีฐานะเทียบเท่าตำบล
- 22 -
95.   ตอบ 1  ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  คือ ตราพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
96.   ตอบ 3   ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบันคือ  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เมื่อ ปี 2547   นายอภิรักษ์ ปัจจุบันยังมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อีกด้วย ส่วนปลัดกรุงเทพฯ คนปัจจุบัน คือนายพงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์   (ตั้งแต่ 1 ต.ค.49-ปัจจุบัน)
97.   ตอบ 2  ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส  influenza A virus  โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือสายพันธุ์  H 5 N1
98.   ตอบ 1  วันอนามัยโลกตรงกับวันที่  7 เมษายน ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับวันที่ 8 เมษายน ที่สุด วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่  13 เมษายน  วันผู้สูงอายุตรงกับวันที่     13  เมษายน   วันครอบครัวตรงกับวันที่    14  เมษายน 
99.   ตอบ 1  นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นชาวรัสเซีย ชื่อ ยูริ กาการิน  ส่วนยานอวกาศและนักบินอวกาศที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ เป็นชาติแรกคือนีล อาร์มสตรอง ชาวสหรัฐอเมริกา และยานอวกาศอพอลโล ของสหรัฐ
100.   ตอบ 4   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ 3 พ.ย.49

1 ความคิดเห็น:

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

VideoBar

ยังไม่สามารถใช้งานเนื้อหานี้ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสได้

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก